Get Adobe Flash player

กำหนดการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์พระคาถา

กำหนดการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์พระคาถา
โดยพระราชธรรมวาที  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
และพระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม  วัดบางรักใหญ่
วันพฤหัสบดีที่  ๒  เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น. เป็นต้นไป
ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

************************

เวลา  ๑๒.๕๐  น.    คณะอาจารย์  บุคลากร  ศิษย์เก่าและนักศึกษา พร้อมกันที่หอประชุม
เวลา  ๑๓.๐๐  น.    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประธานในพิธี
                        -  จุดธูป – เทียนบูชาพระรัตนตรัย
                        -  ผู้แทนจุดเทียนส่องธรรมหน้าธรรมาสน์
                        -  พิธีกรกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย  อาราธนาศีล  สมาทานศีล
                        -  อาราธนาธรรม
                        -  แสดงธรรมเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก
                        -  ประธานในพิธี กราบถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม
                        -  พระสงฆ์อนุโมทนา
                        -  กรวดน้ำ
                           เสร็จสิ้นพิธี

************************************