Get Adobe Flash player

กำหนดการ โครงการราชมงคลศรีวิชัย ตักบาตรหนังสือ เพิ่มบุญสู่ปัญญามหากุศล

กำหนดการ
โครงการราชมงคลศรีวิชัย ตักบาตรหนังสือ เพิ่มบุญสู่ปัญญามหากุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดีที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘
ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

*******************************

เวลา  ๐๗.๑๕  น.      คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา  ๐๗.๓๐  น.    - อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลศรีวิชัย ประธานในพิธี
                            จุดธูป - เทียน บูชาพระรัตนตรัย
                           - อาราธนาศีล
                           - สมาทานศีล
                           - อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลศรีวิชัย  ประธานในพิธี
                             เปิดกรวยธูป - เทียนแพถวายเครื่องราชสักการะ  และนำกล่าวถวายพระพร
                           - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
                           - พิธีกรอาราธนาพระปริตร
                           - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                           -  อธิการบดี  ผู้บริหาร  บุคลากร และผู้แทนนักศึกษาถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม
                           - พระสงฆ์อนุโมทนา
                           - กรวดน้ำ
                           - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันตักบาตรหนังสือ
                           - คณะผู้แทนจากตำรวจตระเวนชายแดน มารับมอบหนังสือเพื่อนำไปมอบในโรงเรียน
                             ตำรวจตระเวนชายแดนต่อไป
                           - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารับมอบพันธุ์กล้าไม้จากท่านอธิการบดี
                             ไปปลูกยังจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ

*************************

หมายเหตุ :    -  มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดร้านหนังสือมาบริการเพื่อจำหน่ายหนังสือให้กับผู้สนใจ  
                     ในวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐  น.  และวันที่  ๒ เมษายน  ๒๕๕๘     
                      เวลา  ๐๖.๐๐ น.  ณ บริเวณวงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา  มทร.ศรีวิชัย