Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

โครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้วิถีข้าวควนรู

โครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้วิถีข้าวควนรู  โครงการย่อย : เรียนรู้ข้าวฟังเรื่องเล่าจากชาวนาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี