ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร. ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ SILK 2015 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มทร. ศรีวิชัย นำโดย อ. ถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิจัยนานาชาติ (Symposium of International Languages and Knowledge SILK 2015) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งงานดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันของ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ University Malaysia Perlis (UniMAP) และเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัยในแขนงด้านการศึกษา ซึ่งมทร. ศรีวิชัยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งหน้า