ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

นักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการราชมงคลสานฝันสุ่ชุมชนเดินรอยยิ้ม สร้างอาคารห้องสมุด ที่โรงเรียนวัดโดน ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช