โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยคว้ารางวัลระดับนานาชาติ

   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้ แสดงความยินดี  กับ  ผศ.จารุวัฒน์ เจริญจิต และ อ.ฐานวิทย์ แนมใส อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยและ นักประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน ITEX’15 ; 26th International Invention & Innovation Exhibition ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย และมอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้ แสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในผลงาน Golden Preserved Egg  ผลงาน Golden Preserved Egg และ ผศ.พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในผลงาน Eco-textile of Palmyra Fibers  จากผลการแข่งขัน ผศ. ดร. ชุตินุช สุจริต อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เจ้าของผลงาน Golden Preserved Egg ได้รับรางวัล Siver Prize และรางวัลพิเศษ TIIIA Outstanding Diploma จาก Taiwan Invention & Innovation Industry ประเทศไต้หวัน เนื่องจากเป็นแนวความคิดใหม่และสามารถพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมได้ทันที  และผศ.พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์วัตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์  เจ้าของผลงาน Eco-textile of Palmyra Fibers ได้รับรางวัล Siver Prize และรางวัลพิเศษ Special Award    จาก International Warsaw Invention Show (IWIS) ประเทศโปแลนด์ เนื่องจากผลงานชิ้นนี้ได้มีการนำวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินำมาผลิตเป็นเส้นใยที่สามารถนำมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์  ร่วมแสดงความยินดี ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่