ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

นศ. มทร.ศรีวิชัย สะท้อนวิถีลุ่มน้ำทะเลสาป ผ่านผลิตภัณฑ์กระจูด

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมโครงการตลาดนัดสร้างสรรค์ Creative Market ภายใต้โครงการศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative Innovation Hub เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (UCCN LHB) ทั้งนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายร่วมทำกิจกรรมที่สะท้อนวิถีลุ่มน้ำทะเลสาป ผ่านผลิตภัณฑ์กระจูด โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดวรรณดี มาให้ความรู้และสาธิตการสานกระจูดเพื่อใช้สอยและสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากเครือข่ายต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการอีกด้วย ณ อาคาร Kid + D @ Historic Center ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา