ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 รศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 : ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 โดยคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ และสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากกระบวนการวิจัยของนักศึกษาจาก มทร.ศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ อีกทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยนำมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา