ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ตลาดนัดสร้างสรรค์ Creative Market

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการตลาดนัดสร้างสรรค์ Creative Market ภายใต้โครงการศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative Innovation Hub เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (UCCN LHB) ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562 เพื่อแสดงถึงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัยของเครือข่ายฯ สู่กลุ่มเป้าหมายเชิงพาณิชย์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้วิจัย ผู้ประกอบการมีความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์วางแผนพัฒนาธุรกิจ นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากเครือข่ายต่างๆที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการอีกด้วย ณ อาคาร Kid + D @ Historic Center
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา