ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ผลิตกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ ออกอากาศทางมติชนทีวี วันที่ 31 มีนาคม 2563