ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ตรัง ส่งต่อความรู้ สู่ชุมชน การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเสม็ดขาว และออกแบบบรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้เผยแพร่ ความรู้   “การสกัดน้ำมันหอมระเหยเสม็ดขาว และการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์” ผ่านกระบวนการผลิต “เจล หอมที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว”  โดยเจลหอมที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดกลิ่นอับในสถานที่ต่างๆ และนอกจากนั้นยังได้มีการสาทิตการทำ ”ธูปหอมสมุนไพรในไล่ยุงกลิ่นเสม็ดขาว” มีคุณสมบัติไล่ยุงและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำไปผลิตเพื่อวางจำหน่าย อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชพื้นถิ่นเช่นใบเสม็ดได้เป็นอย่างดี โดย  อาจารย์ ดร. ขวัญตา ตันติกำธร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และ นายรุ่งโรจน์  นวนศรี  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นผู้ช่วยวิทยากรซึ่งมีผลงานนวัตกรรมนักศึกษาจากการผลิตเจลหอมกลิ่นเสม็ดขาว โดยมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพในการจัดการ  

          เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดน้ำมันหอมระเหยเสม็ดขาว เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาจารย์ ดร. นัฎฐา คเชนภักดี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรังได้บรรยายให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งควรคำนึงถึงความสะอาดและคุณภาพของสินค้าที่เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์สินค้า โดยนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆได้  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของพืชพื้นถิ่นอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป