ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนเกาะสุกร ผลิตภัณฑ์ปูม้าแปรรูป ส่งเสริมรายได้ สร้างอาชีพ ฝ่าวิกฤต COVID 19

 

จากการทำงานด้านการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปูม้า วันนี้ชาวประมงในชุมชนเกาะสุกร ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมรายได้ด้านการประมง ซึ่งเป็นรายได้หลักของชุมชนเกาะสุกร โครงธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย เลขที่ 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้บริการวิชาการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดย สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปูม้าเป็นสินค้าใหม่ “นักเก็ตปูม้า & ข้าวเกรียบปูม้า” เป็น(โครงการระยะที่ 3) เพื่อการต่อยอดการทำธนาคารปูม้าตามแนวทาง BCG Economy Model โดยการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปูม้า ทำให้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ สร้างอาชีพเสริมให้กับ ชุมชนเกาะสุกรได้เป็นอย่างดี โดยก่อนหน้านี้ (4-5 ก.ย.2563) ได้จัดฝึกอบรมผลิภัณฑ์แปรรูปมาจากปูม้า “ฮ่อยจ๊อปูม้า และลูกชิ้นปูม้า”(โครงการระยะที่ 2) และได้มีการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด สร้างรายได้อย่างงดงามและธนาคารปูม้าหาดทรายทอง 2 โดย นางเยาวลักษณ์ ไชยมล ได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากปูม้า (ฮ่อยจ๊อปูม้า) ระดับคุณภาพชั้น 2 สินค้าคุณภาพมาตรฐานดีตะเพียนเงิน และได้รับการจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซด์ Fisheries shop ของกรมประมง

ต่อเนื่องจากโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 3  เมื่อวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2564 คณะทำงานธนาคารปูม้า นำโดย อาจารย์ ดร วิกิจ ผินรับ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. นัฎฐา คเชนภักดี และ อาจารย์ ดร.ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และคณะทำงาน พร้อมด้วยนางราตรี จิตรหลัง นายก  อบต. เกาะสุกร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ภายใต้การจัดฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงจากปูม้า “นักเก็ตปูม้าและข้าวเกรียบปูม้า” ให้กับชุมชนเกาะสุกร ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ภายใต้การดำเนินกิจกรรมได้มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากชุมชน มีความสดสะอาด ผ่านขั้นตอนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงคุณภาพการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นาน โดยผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพดี และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ที่ส่งผลให้ ผู้สนใจไม่สามมารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรังได้ แต่สามารถสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิที่มีคุณภาพ โดยถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ ด้าน อาจารย์ ดร วิกิจ ผินรับ หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวชื่นชมผู้เข้าร่วมโครงการ ว่ามีความพร้อมและความตั้งใจเต็มเปี่ยมในการมีส่วนร่วม และพร้อมที่ขับเคลื่อนการทำธนาคารปูม้าแบบยั่งยืน บริการวิชาการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  สร้างเสริมอาชีพ สร้างรายได้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ “นักเก็ตปูม้าและข้าวเกรียบปูม้า” จะเป็นสินค้าสร้างรายได้ให้กับให้กับชุมชนเกาะสุกรได้ไม่แพ้กันสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารประมง อาทิ ฮ่อยจ๊อปูม้า,ลูกชิ้นปูม้า,นักเก็ตปูม้า และข้าวเกรียบปูม้า ได้ที่ โทร:0867454588 ,0909963655 คุณเยาวลักษณ์ ไชยมล facebook: จ๊อโคตรปู เกาะสุกร โทร: 0865483969 คุณโบ , 0891490279 คุณดา Facebook : Siriwan Bo Armornsiripanya Facebook: Da Inthongmak  โทร: 0831686630 คุณแหม่ม Facebook : ครัวรจนา