ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 กองบริหารงานบุคคล มทร. ศรีวิชัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและช่วยกันดูแลนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุว่ามีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาค ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมถึงชุมชนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือกันและมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยจะต้องมีการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจำเป็นของการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา