ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

สัมนาทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมงานสัมนาทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "สื่อสร้างสรรค์กับแนวทางประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล" จากวิทยากร ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และการร่วมเสวนาจากผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก