ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”

ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

(1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0" ในระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย (ผู้แทนผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย) พร้อมเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council) (APRC)

 

(2) อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ในหัวข้อ "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0" ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยประกอบไปด้วยผลงานประเภทอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 ผลงาน และ ผลงานประเภทนักศึกษา จำนวน 6 ผลงาน

 

(3) บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)" จำนวน 8 ชุมชนนักปฏิบัติ (8 CoP) ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่     20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปด้วย

- CoP 1 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต ในหัวข้อ : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands - On

โดยมีผู้แทนในการเสวนาของ มทร.ศรีวิชัยคือ อาจารย์สุพัตรา คำแหง จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ

- CoP 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ : การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้สู้การเป็น Thailand 4.0 โดยมีผู้แทนในการเสวนาของ มทร.ศรีวิชัยคือ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ