ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณาจารย์ มทร.ศรีวิชัย เป็นวิทยากรในการนำหลักสูตรสะเต็ม (STEM) สำหรับการพัฒนาทักษะอาชีพ ... ในวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาภายใต้ TVET