ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564  ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เข้าร่วมประชุม วิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 The 7 th Engagement Thailand Annual Conference: Innovation - Engaged Societyสังคมผูกพัน สร้างสรรค์นวัตกรรม   ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และด้วยมีมติเห็นชอบคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8ในปี 2565  ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส  อธิการบดีมทร.ศรีวิชัย กล่าวว่า  ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภูมิภาคและประเทศซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสร่วมทำงานกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เริ่มต้นรวมตัวมหาวิทยาลัยที่ทำงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม เป็นเครือข่าย Engag Thailand และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand  ในปี 2565  ด้วยพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ร่วมคิด ร่วมทำด้วยการรวมพลังมหาวิทยาลัยในภูมิภาคภาคใต้ ร่วมขับเคลื่อน "พันกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม :พลังปัญญาแดนใต้กับการพัฒนาที่ยั่งยืน"