ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การแข่งขันการประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ประเพณีวันลอยกระทง 2563

มทร.ศรีวิชัย ร่วมสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยได้จัดการแข่งขันการประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ซึ่งมี ผศ. กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณดาวดล จันทรประทิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอัญญ่า อรรย์ชญา เพชรมณี มิสแกรนด์สงขลา2020 เป็น 1 ในคณะกรรมการการตัดสินนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มทร.ศรีวิชัย สงขลา