ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ร่วมจัดนิทรรศการและรายงานความก้าวหน้า AIC Trang ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ร่วมจัดนิทรรศการและรายงานความก้าวหน้า AIC Trang ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดตรัง พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร ผศ. มาโนช ขำเจริญ และ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องผลผลิตหอยนางรมจากโรงเพาะฟักสู่เกษตรกร และเรื่องการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง พร้อมเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดตรัง ต่อ ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมแห่งชาติ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต