ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

กิจกรรมสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง 2563 (ผลการประกวดกระทง)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง 2563 โดยมีการประกวดกระทงภายใต้แนวคิด วิจิตรธารา สร้่างคุณค่าประเพณีไทย โดยใช้วัสดุธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีความสวยงาม โดยคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ คณะศิลปศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มทร.ศรีวิชัย สงขลา