ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (non degree) เรื่อง "มหัศจรรย์น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพ" แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้างานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล อ.ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ อ.สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร และเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ ดำเนินการลงพื้นที่จัดอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (non degree) เรื่อง "มหัศจรรย์น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพ" แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนาไม้ไผ่ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ให้กลุ่มชุมชนได้นำไปสานต่อในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคต