ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

พิธีลงนามบันทึกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนาไม้ไผ่ 

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมด้วย ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับ คุณชัยพิภัทร รัตนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง และ คุณเกรียงศักดิ์ คำแหง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ นาไม้ไผ่ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนาไม้ไผ่ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และที่ปรึกษาในเชิงบูรณาการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเป็นพื้นฐานข้อมูลความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการระดับชุมชน และระดับภูมิภาค และเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนาไม้ไผ่  ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย