ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อ สู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผลงานนวัตกรรมที่ส่งมอบ ประกอบด้วย 1. เครื่องสำหรับสแกนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ จำนวน 2 เครื่อง 2. ตู้ฆ่าเชื้อ UV สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 เครื่อง 3. ตู้รับพัสดุระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติสำหรับหน่วยงานราชการ จำนวน 10 เครื่อง 4. โคมหลอดยูวีซี (UVC) ฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานที่โดยปรับตั้งเวลาเปิด - ปิด ผ่านระบบ Application จำนวน 9 เครื่อง 5. อุปกรณ์ฆ่าเชื้อสำหรับพกพา จำนวน 23 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 54 เครื่อง โดยมีหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรับมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้ 1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 หน่วยงาน 2. โรงพยาบาลระดับอำเภอ จำนวน 21 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 28 หน่วยงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอรพินธ์ ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช