ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เพื่อดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การให้บริการทางวิชาการ การนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จแล้วไปขยายผลในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานรัฐอื่นๆ การแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การที่บุคลาการของทั้งสองหน่วยงานประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา จะได้มีโอกาสในการเข้าศึกษา ดูงาน และทำโครงการวิจัย โครงการบริการทางวิชาการร่วมกัน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย