ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการวิจัยจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม ภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวนของชุมชน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะโครงการวิจัยจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม ภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวนของชุมชนด้วยนวัตกรรมเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน สนับสนุนทุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำองค์ความรู้ส่งเสริมและขยายผลให้ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยที่ใช้ได้จริงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลไม้กวนชุมชน สร้างรายได้และลดต้นทุนการผลิตพร้อมนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาทักษะทางอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยแห่ง “นวัตกรรม” เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง