ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจำปี 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องโถง อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)