ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.2563 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กร และภายนอกองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีผู้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย บุคคลภายนอกผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 47 ราย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กร และสร้างจิตสำนึกและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา