ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ผอ.สวพ.มทร.ศรีวิชัย ร่วมเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมี รมต.อว. เป็นประธาน  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรี รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรี นางสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง และ ศาสตราจารย์คลีนิคเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี