ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

จังหวัดตรัง ร่วมกับ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง หลักสูตรอบรมเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 40 คน ซึ่งการอบรมเชิงปฎิบัติการนี้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา และการศึกษาดูงานด้านโฮมสเตย์ ณ ชุมชนพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งกิจกรรมสองวันแรกนั้นเป็นการบรรยายโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยว และบริการ ได้แก่ คุณธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์ บรรยายหัวข้อ แหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนหมายปอง แม่กำปองโมเดล กว่าจะมาเป็น แม่กำปอง รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ เสวนาในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดย ผศ.กุลดารา เพียรเจริญ และ อาจารย์เศวตฉัตร นาคะชาต เสวนาในหัวข้อ ชุมชนกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร และ ผศ.กุลดารา เพียรเจริญ บรรยายปฏิบัติการ “การสรรสร้างของดีสู่ชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ค้นของดี ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นายสุเทพ เกื้อสังข์ รอง ผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้มาตรฐาน CBT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน” อาจารย์สุภัทรา สังข์ทอง อาจารย์ดุสิตพร ฮกทา และอาจารย์สุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เสวนาในหัวข้อ “การสร้างมาตรฐานในงานบริการให้เกิดความประทับใจ” "การนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความประทับใจ" และบรรยายเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อรองรับการประเมินหมู่บ้านท่องเที่ยว" และกิจกรรมวันที่สามและสี่ เป็นการศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพรมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช  สามารถชมประมวลภพได้ที่นี่ คลิก