ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงแพะในสวนยางพาราภาคปฏิบัติแก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอปลายพระยา รุ่นที่ 4 โดยมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรuธรรมราช สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี อ.สุภิญญา ชูใจ อ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ น.สพ.มรกต แสงรุ่ง และ น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น เป็นวิทยากรบรรยายการเลี้ยงแพะ สุขภาพและอาหารแพะ ณ ศรีผ่องฟาร์ม อ.เมือง จ.กระบี่  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก