ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

รวมศิลป์แผ่นดินสยาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 สำนักศิลปวัฒนธรรม มทร.ศรีวิชัย นำโดย นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2562 “รวมศิลป์แผ่นดินสยาม” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกโซนภาคใต้  โดย มทร.ศรีวิชัย นำเสนอศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ๔ ชุดการแสดงได้แก่ โนรา รองเง็ง หนังตะลุง และดาระ มาเรียงร้อยผสมผสาน คงความเป็นอัตลักษณ์ของการแสดงแต่ละชุดไว้ เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ สืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้แก่เยาวชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรมผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านของแต่ละชุด ณ Central Festival หาดใหญ่