ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

นักวิชาการศึกษา มทร.ศรีวิชัย รับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาบุคคลต้นแบบฯ

เมื่อวันเสาร์ที่๓ เมษายน ๒๕๖๔ นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ นักวิชาการศึกษา สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้ารับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาบุคคลต้นแบบ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรมต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ หม่อมราชวงศ์ วรปภา จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า จาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประธานในพิธี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ได้สืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและศิลปวัฒนธรรม