ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ส่งมอบถุงน้ำใจช่วยเหลือชาวบ้าน พื้นที่บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากร ร่วมกันบรรจุสิ่งของจำเป็นสำหรับการบริโภคอุปโภค ได้แก่ ข้าวสาร น้ำตาล น้ำมันพืช น้ำปลา ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ (CAJUPUT HAND SANITIZER GEL) ซึ่งผลิตโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 25 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนางสาวกุลดา รัตนตรัง เป็นตัวแทนชาวบ้านรับถุงน้ำใจ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และนำไปส่งต่อให้กับชาวบ้านที่กักตัวอยู่ในหมู่บ้าน บ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อหิน อำภอสิเกา จังหวัดตรัง