ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านสะพานเคียน

ระหว่างวันที่ 2 -3ตุลาคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา วาดรูปผนังอาคาร มีนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านสะพานเคียน ต.สะท้อน อ.นาทวี   จ.สงขลาซึ่งเป็นตำบลที่ได้ทำ  MOU ร่วมกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยบูรณาการกับรายวิชาการออกแบบเบื้องต้น ภายใต้แนวความคิด แหล่งการเรียนรู้ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์   ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต อ.รอฮานา แวดอเลาะ และ   อ.ธนวัฒน์ เลขาพันธ์  โดยได้รับการต้อนรับจากท่าน ผอ.พิชิต ศรีมณีและคณะครู รวมถึงชาวบ้านเป็นอย่างดี