ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาอาหารยุโรป

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาอาหารยุโรป และวิชาการสาธิตอาหาร เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบ ณ ร้านไวน์ วินเลจ หาดใหญ่