ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม Smart Tour Guide

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม Smart Tour Guide โดยบูรณาการการเรียนในรายวิชาการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน มัคคุเทศก์ 2 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล สู่การฝึกปฏิบัติในแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่สำคัญของจังหวัดสตูล “ชุมชนบ่อเจ็ดลูก ปราสาทหินพันยอด” โดยนักศึกษาได้เรียนรู้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เทคนิคการนำชม และดูแลนักท่องเที่ยวจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมืออาชีพ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรมการเก็บขยะในแหล่งท่องเที่ยว