ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับมหา’ลัยแพะนานาชาติ กระบี่ (ศรีผ่องฟาร์ม)และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยม มหา’ลัยแพะนานาชาติ กระบี่ ณ ศรีผ่องฟาร์ม บ้านน้ำจาน ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในงานได้มีการประกวดการทำอาหารจากเนื้อแพะ การออกบูธจัดนิทรรศการ ในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ออกบูธจัดนิทรรศการกับเมนูย่างเนื้อแพะและชิ้นส่วนแพะตัดแต่ง โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีผู้ก่อตั้ง ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นางสาวจารี กลิ่นแก้ว หัวหน้าสำนักงานคณบดี อ.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้