ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

วันนี้ (29 ธันวาคม 2563) หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เชิญคณาจารย์ถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ระดับเขต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาทักษะด้านเคหกิจเกษตร และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในระดับพื้นที่ ในหัวข้อการทำแยมผลไม้ เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน เค้กฟักทองนึ่ง มายองเนสและน้ำสลัด ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา