ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

เสวนา “การหาแนวทางเพื่อสร้างเจตคติที่มีต่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วม

“คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดเสวนา “การหาแนวทางเพื่อสร้างเจตคติที่มีต่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา” เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “การหาแนวทางเพื่อสร้างเจตคติที่มีต่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา (กิจกรรมที่ 4)” ณ ห้องสุรศักดิ์ ยังวิเศษสุข ชั้น3 วัดเขาแก้ว ซึ่งมี ผศ.วรรษวดี แก้วประพันธ์ หัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรกฤต จิรานุกรม รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งป้อนข้อมูลคืนกลับชุมชน ภายใต้โครงการวิจัย “การหาแนวทางเพื่อสร้างเจตคติที่มีต่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา“ วิทยากร ประกอบด้วย 1.นายชรินทร์ เวชโอส ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว 2.นางสาวจุตามาศ แก้วอารีย์ ประธานศูนย์สุขภาพสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1 บ้านบางคา 3.นางสุนาถ เพ็ญศิริ อาจารย์ 3 ระดับ 9 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย เข้าฐานการเรียนรู้ (ต่อ) เจตคติที่มีต่ออาชีพเสริมด้านภูมิปัญญาในท้องถิ่นเรื่องผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลากระพง และไข่เค็มใบเตยกะทิสด กิจกรรม ฐานการเรียนรู้ เรื่อง “จิตสาธารณะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม“