ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย สร้างรถเข็นเด็กแบบพับได้ สะดวกปลอดภัย ขับเคลื่อนง่าย ลดมลภาวะ

มทร.ศรีวิชัย สร้างรถเข็นเด็กแบบพับได้สะดวกปลอดภัย ขับเคลื่อนง่าย ลดมลภาวะ

นายอดิศร   ซ้ายขวัญ นางสาวรจรินทร์  คงบุญ และนางสาว อรอนงค์ ไชยวรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำทีมประดิษฐ์รถเข็นเด็กแบบพับได้ ได้รับโล่รางวัลและรางวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์คิดค้น “ วันนักประดิษฐ์ 2018 " ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยมี อาจารย์กระวี  อนนตรี และอาจารย์สมพงษ์   แก้วหวัง ดูแลและให้คำปรึกษา ปัจจุบันมีพาหนะมากมายหลายรูปแบบนับเป็นปัจจัยที่สำคัญของมนุษย์อย่างมาก พาหนะที่มีใช้กันมากที่สุดคือ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับมนุษย์ซึ่งพาหนะเหล่านี้จำเป็นต้องใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ เพื่อให้รถสามารถขับเคลื่อนไปได้ และการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงยังก่อให้เกิดไอเสีย ซึ่งเป็นมลภาวะทางอากาศ ในสภาวะปัจจุบันราคาน้ำมันมีราคาที่สูงขึ้นและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน จึงมีการรณรงค์ให้คนหันมาใช้จักรยาน
แทนกันมากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของจักรยานที่จำเป็นจะต้องใช้กำลังคนปั่น ทำให้คนส่วนใหญ่เกิดความไม่สะดวกสบายในการเดินทาง ทีมประดิษฐ์รถเข็นเด็กแบบพับได้ จึงมีข้อเสนอที่ให้คนหันมาใช้รถจักรยานไฟฟ้าและนอกเหนือจากรถจักรยานไฟฟ้าธรรมดา ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตประมาณ 20,000 บาท โดยการติดตั้งอุปกรณ์ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะเป็นผลทำให้ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถปั่นด้วยเท้าได้ด้วยรถเข็นเด็กแบบพับได้ เกิดจากการเรียนรู้การผลิตและควบคุมกระแสไฟฟ้า และสร้างอุปกรณ์ทางไฟฟ้าขึ้นมามากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวกำเนิดไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล และสามารถประยุกต์จักรยานธรรมดา มาเป็นจักรยานผลิตไฟฟ้า โดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อน และใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน

          จะเห็นได้ว่าได้มีการนำรถจักรยานไฟฟ้ามาใช้แล้วตามท้องถนน แต่รถเข็นเด็กไฟฟ้ายังไม่มีมาใช้เนื่องจากติดปัญหาที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถจักรยานไฟฟ้าที่ประกอบกับรถเข็นเด็ก และราคารถจักรยานไฟฟ้าที่มีในท้องตลาดยังมีราคาแพงไม่สามารถนำมาทดลองได้ โดยจักรยานถือเป็นการเคลื่อนที่โดยใช้พลังงานจากมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในแง่ของพลังงานที่ต้องใช้เพื่อการเดินทางในระยะทางที่กำหนด

                สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อาจารย์กระวี  อนนตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 081 - 8980511