ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

รับมอบน้ำหมักชีวภาพ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย รับมอบน้ำหมักชีวภาพ โดยผศ.บุษบรรณ์ เหลี่ยวรุ่งเรือง อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการบัญชีบริหาร คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษามอบมอบน้ำหมักชีวภาพ โดยผ่านกระบวนการวางแผน การผลิต การคำนวนต้นทุนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อีกทั้งน้ำหมักชีวภาพดังกล่าวได้ผ่านการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง และการออกจำหน่ายในตลาดของชุมชน และส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรั้วมหาวิทยาลัย ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา