ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

เชพรอนมอบเงินสนับสนุนโครงการใช้ประโยชน์พื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบใหม่

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
ผู้บริหารจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้เข้าแสดงความยินดี กับ
ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย"
และมอบเงินสนับสนุนโครงการใช้ประโยชน์พื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบใหม่ จำนวน 1,500,000 บาท จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี 
 รับมอบและให้การต้อนรับ 
#วัตถุประสงค์ของโครงการใช้ประโยชน์พื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบใหม่ ดังกล่าวนั้น
มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและนักศึกษา 
รวมทั้งบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและบรรยากาศในการทำงานที่ดี บริเวณข้างอาคาร 63 โดยมีแผนการพัฒนาพื้นที่เป็น 4 โซน ได้แก่
1. PARKING
2. COFFEE SHOP
3. RELAX SEAT WALK WAY
4. GREEN SPACE
#มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจาก
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด 
ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ด้วยดีตลอดมา 
ขอขอบคุณ