ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมประชุมงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมประชุมงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ซึ่งดำเนินการประชุมโดย ผศ.กฤษณพงษ์ สังขวาศรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางดาววดล จันทรประทิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้ตัวแทนทั้ง 5 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 5 มหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมเครือข่ายของนักศึกษาทั้ง 5 มหาวิทยาลัย เพราะนักศึกษาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย