ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก

การเสวนาวิชาการ เรื่อง "การจัดการโคเนื้อคุณภาพพรีเมียมและการประกอบสูตรอาหารอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020" ภายใต้โครงการ "การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม AB306 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

เมือวันที่ 5 เมษายน 2564 พิธีเปิดโดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา และกล่าวเปิดโครงการ โดยในเวลา 09.00 - 12.00 น. กิจกรรมการเสวนาและการจัดการฟาร์มโคเนื้อคุณภาพพรีเมียม ได้รับเกียรติจากวิทยากร 6 ท่าน ได้แก่   คุณอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์   คุณเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  คุณสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง)  คุณปฏิวัติ     อินแปลง การเลี้ยงโคแบบผูกคอยืนโรงคุณวิรัตน์ เกื้อกูล จากเลี้ยงแพะ สู่ TMR โคนม โดยมี ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ.สมคิด ชัยเพชร เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนา และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 น. กิจกรรมการหาความต้องการโภชนะโคเนื้อ โดยใช้โปรแกรม Thai Dairy 2020 เป็นการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการคำนวณสูตรอาหารโค ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ เป็นวิทยากร นอกจากกิจกรรมการเสวนาแล้ว ยังมีในส่วนของนิทรรศการจากบริษัทที่สนับสนุนการจัดงานฯ และบริษัทที่เข้าร่วมงาน ให้ความร่วมมือจัดนิทรรศการขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำความรู้และสาระดี ๆ กลับบ้านกันอีกด้วย  และในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นการฝึกปฏิบัติการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ข้น และ TMR ในโคเล็ก โครุ่น โดยการใช้โปรแกรม Thai Dairy 2020 ที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ วิทยากร โดย ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์ และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์ม และชมการสาธิตการผสมอาหาร TMR ฟางข้าว (ผสมด้วยมือ/เครื่อง TMR) ณ ฟาร์มโคเนื้อ คณะเกษตรศาสตร์ มนที่ทุ่งใหญ่ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 2 วันที่ผ่านมา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการกว่า 120 คน