ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เปิดให้บริการแล้ว

 

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ไสใหญ่ พิกัดตั้งอยู่ติดกับ 7-11 สาขา มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เป็นสาขาของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนและบริการชุมชน ภายใต้การดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพคลินิกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตให้เพียงพอ และสามารถเป็นแหล่งฝึกทักษะของหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่ เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 18.30 น.   Facebook : โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่  โทรศัพท์ : 075-421121