ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิตสื่อด้วยแอปพลิเคชั่น รวมถึงใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เพื่อความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลและสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย ณ ริมนที รีสอร์ท จ.ตรัง