ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัยร่วมลงนาม MOU กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมีศาสตราจารย์ ดร .สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดย โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการสายอาชีพ และการบริการทางวิชาการด้านอาชีพ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา เพื่อการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ เป็นการร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรร่วมมือทางวิชาการ ของหน่วยงานทั้งสองตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและประสานประโยชน์ร่วมกัน ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัยสงขลา