โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

โครงการเยาวชนไทย เข้าใจ ข้าวไทย วิถีชาวนา

วันที่ 28 มกราคม 2561 ชมรมรากแก้ว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว และพิธีทำขวัญข้าว ในโครงการเยาวชนไทย เข้าใจ ข้าวไทย วิถีชาวนา ณ บ้านนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง โดยสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ชมรมรากแก้วได้จัดกิจกรรม ร่วมกันดำนาปลูกข้าว เมื่อเดือน สิงหาคม ปีที่แล้ว จนวันนี้ต้นข้าวที่ร่วมกันดำนาได้สุกพร้อมเก็บเกี่ยว โดยได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชน เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน เข้าร่วมให้ความรู้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาในการทำประโยชน์ต่อชุมชน และเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ชมรมรากแก้ว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง