ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

เตรียมความพร้อมการจัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับเขตภาคใต้

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับเขตภาคใต้  ในระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการปฏิบัติงานดังกล่าว  ณ ห้องประชุมศรีวิชัย