ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

นักศึกษาสหกิจ คณะครุศาสตร์อุตสหกรรม มทร.ศรีวิชัย จากทฤษฎี สู่การปฏิบัตินอกห้องเรียน